„Europa. Nasza historia“ to czterotomowa seria podręczników przeznaczona do użytku na lekcjach historii w klasach 5-8 szkoły podstawowej. Prezentuje ona nowoczesne podejście do historii.

Teksty, materiały i zadania zostały przygotowane w sposób motywujący ucznia i dopasowane do jego wieku. Omawiają one zagadnienia przewidziane programem nauczania oraz pozwalają na kształtowanie zdolności humanistycznych, sprawności językowej, umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy, krytycznego formułowania i wypowiadania własnych opinii. Główne zasady dydaktyczne podręcznika to otwarty obraz przeszłości (historia rozumiana jako proces, który cechuje zmieniająca się problematyka, charakter interesów danych państw i stan informacji; bez narzucania prawd „gotowych”), wieloperspektywiczność (źródła ukazują wydarzenia historyczne z perspektywy przeszłości i z różnych punktów widzenia), kontrowersyjność (teksty autorskie oraz interpretacje historyków zachęcają do refleksji i stwarzają możliwość różnorodnych interpretacji) oraz zakaz narzucania jednej wybranej opinii. Szczególnym osiągnięciem podręcznika jest duża ilość rysunków rekonstrukcyjnych, które w sposób obrazowy przybliżają uczniom przeszłość.

„Oczekuję od tego podręcznika, że pozwoli on uczniom kształtować własną ocenę, z wieloperspektywicznego punktu widzenia. I że nabiorą oni przy tym trochę dystansu do swojej własnej historii.“ K. Moskiewicz, nauczycielka

Seria ta wyróżnia się wielością perspektyw, która wynika z bogatej struktury podręcznika. Umożliwia on porzucenie czysto narodowych narracji oraz refleksję na temat roli historii w kształtowaniu się tożsamości, a także podkreśla pluralizm europejskich kultur pamięci. Podręcznik zachęca uczniów do rozwijania empatii wobec różnych punktów widzenia, formułowania i uzasadniania własnych opinii oraz konstruktywnego obchodzenia się z różnorodnością kulturową. W ten sposób podręcznik „Europa. Nasza historia“ pragnie przyczynić się do podejmowania dialogu i umacniania porozumienia w Europie.

Nie można pominąć faktu, iż wysoki poziom merytoryczny oraz dydaktyczny możliwy jest dzięki wieloetapowemu procesowi powstawania podręcznika przy udziale wydawnictw, dydaktyków oraz naukowców z Polski i Niemiec.

© WSiP 2016

STRUKTURA

 • Strony działowe w sposób obrazowy wprowadzają najważniejsze zagadnienia danego rozdziału i formułują tematy przewodnie.
 • Rozdziały i podrozdziały zawierają
  • teksty wprowadzające, zachęcające do tworzenia hipotez,
  • teksty autorskie przedstawiające temat językiem zrozumiałym dla ucznia i dostosowanym do jego wieku,
  • różnorodne materiały, takie jak źródła tekstowe i obrazowe, mapy czy rysunki rekonstrukcyjne stworzone z myślą o urozmaiconej i interesującej lekcji oraz
  • zadania zoperacjonalizowane na różnych poziomach wymagań, które mają pobudzać do samodzielnej pracy i odkrywczego przyswajania wiedzy.
 • Warsztat historyka umożliwia rozwój umiejętności dotyczących metod i technik pracy w badaniach historycznych na przykładach różnorodnych typów źródeł oraz zachęca do krytycznego spojrzenia na tworzenie świadomości historycznej.
 • Testy kompetencji na końcu każdego rozdziału służą utrwaleniu zdobytej wiedzy i umocnieniu zdobytych umiejętności.

Podręcznik zawiera ponadto nowatorskie rozwiązania:

 • Punkty widzenia prezentują różne opinie historyków i zachęcają do dyskusji na temat kontrowersyjnych interpretacji historycznych.
 • Przeszłość w teraźniejszości porusza tematy miejsc pamięci i elementy kultur pamięci w Polsce, Niemczech i Europie.
 • W tym samym czasie w Europie służy osadzeniu danego zagadnienia w kontekście historii Europy i odsyła do opisywanych w podręczniku rozgrywających się paralelnie wydarzeń historycznych.

„Przed czterdziestu laty, kiedy to ja chodziłem do szkoły, o takim podręczniku mogłem tylko pomarzyć.“ Witold Waszczykowski, Minister Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej