„Europa. Nasza historia“ to czterotomowa seria podręczników przeznaczona do wykorzystania na regularnych lekcjach historii w szkole. Prezentuje ona nowoczesne podejście do historii.

Teksty, materiały i zadania zostały przygotowane w sposób motywujący ucznia i dopasowane do jego wieku. Omawiają one zagadnienia przewidziane programem nauczania oraz pozwalają na kształtowanie zdolności humanistycznych, sprawności językowej, umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy, krytycznego formułowania i wypowiadania własnych opinii. Główne zasady dydaktyczne podręcznika to otwarty obraz przeszłości (historia rozumiana jako proces, który cechuje zmieniająca się problematyka, usytuowanie interesów i stan informacji; bez narzucania prawd „gotowych”), wieloperspektywiczność (źródła ukazują wydarzenia historyczne z perspektywy przeszłości i z różnych punktów widzenia), kontrowersyjność (teksty autorskie oraz interpretacje historyków zachęcają do refleksji i stwarzają możliwość różnorodnych interpretacji) oraz zakaz narzucania jednej wybranej opinii. Szczególnym osiągnięciem podręcznika jest duża ilość rysunków rekonstrukcyjnych, które w sposób obrazowy przybliżają uczniom przeszłość.

„Oczekuję od tego podręcznika, że pozwoli on uczniom kształtować własną ocenę, z wieloperspektywicznego punktu widzenia. I że nabiorą oni przy tym trochę dystansu do swojej własnej historii“ K. Moskiewicz, nauczycielka

Seria ta wyróżnia się wynikającą ze struktury podręcznika wielością perspektyw, która wychodzi ponad narodowy sposób postrzegania historii, prezentuje rolę historii w kształtowaniu się tożsamości oraz uwidacznia pluralizm europejskich kultur pamięci. Uczniów zachęca się do rozumienia różnych perspektyw, kształtowania własnych uzasadnionych opinii oraz konstruktywnego korzystania z różnorodności kulturowej. W ten sposób podręcznik „Europa. Nasza historia“ pragnie przyczynić się do podejmowania dialogu i umacniania porozumienia w Europie.

Nie można pominąć faktu, iż wysoki poziom merytoryczny oraz dydaktyczny zapewnia wieloetapowy proces powstawania podręcznika przy udziale wydawnictw, dydaktyków oraz naukowców z Polski i Niemiec.

© WSiP 2016

STRUKTURA

 • Strony działowe w sposób obrazowy wprowadzają najważniejsze zagadnienia danego rozdziału i formułują tematy przewodnie.
 • Rozdziały i podrozdziały zawierają
  • teksty wprowadzające, zachęcające do tworzenia hipotez,
  • teksty autorskie przedstawiające temat językiem zrozumiałym dla ucznia i dostosowanym do jego wieku,
  • różnorodne materiały, takie jak źródła tekstowe i obrazowe, mapy czy rysunki rekonstrukcyjne stworzone z myślą o urozmaiconej i interesującej lekcji oraz
  • zadania zoperacjonalizowane na różnych poziomach wymagań, które mają pobudzać do samodzielnej pracy i odkrywczego przyswajania wiedzy.
 • Warsztat historyka umożliwia rozwój umiejętności dotyczących metod i technik pracy w badaniach historycznych na przykładach różnorodnych typów źródeł oraz zachęca do krytycznego spojrzenia na tworzenie świadomości historycznej.
 • Testy kompetencji na końcu każdego rozdziału służą utrwaleniu zdobytej wiedzy i umocnieniu zdobytych umiejętności.

Podręcznik zawiera ponadto nowatorskie rozwiązania:

 • Punkty widzenia prezentują różne opinie historyków i zachęcają do dyskusji na temat kontrowersyjnych interpretacji historycznych.
 • Przeszłość w teraźniejszości porusza tematy miejsc pamięci i elementy kultur pamięci w Polsce, Niemczech i Europie.
 • W tym samym czasie w Europie służy osadzeniu danego zagadnienia w kontekście historii Europy i odsyła do opisywanych w podręczniku rozgrywających się paralelnie wydarzeń historycznych.

„Przed czterdziestu laty, kiedy to ja chodziłem do szkoły, o takim podręczniku mogłem tylko pomarzyć.“ Witold Waszczykowski, Minister Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej